ประวัติโรงพยาบาลหลังสวน

   50 ปี โรงพยาบาลหลังสวน 
   โรงพยาบาลหลังสวนได้ยกฐานะจากศูนย์การแพทย์และอนามัยเดิม ขึ้นเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เมื่อปี 2510 ตั้งอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอหลังสวน มีพื้นที่ 4 ไร่ ปัจจุบันใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหลังสวน

 ปี 2524 ย้ายมาตั้ง ณ บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 5 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ขนาด 30 เตียง
 ปี 2527 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง
 ปี 2538 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 90 เตียง
 ปี 2537 คณะศิษยานุศิษย์ ของหลวงปู่คล้อย “ฐานธฺมโม” บริจาคสร้างตึกผู้ป่วย อีก 40 เตียง
   ปัจจุบันโรงพยาบาลหลังสวน เป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ M2 จำนวนที่ขึ้นทะเบียน 120 เตียง
จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง 208 เตียง ประกอบด้วย
1. อาคาร 120 เตียง
  1.1 แผนกผู้ป่วยในชาย เตียงผู้ป่วยสามัญ 32 เตียง ห้องผู้ป่วยพิเศษ 1 ห้อง ห้องแยกโรค 1 ห้อง 
    1.2 แผนกผู้ป่วยในหญิง เตียงผู้ป่วยสามัญ 32 เตียง ห้องผู้ป่วยพิเศษ 1 ห้อง ห้องแยกโรค 1 ห้อง
    1.3 แผนกหลังคลอด เตียงผู้ป่วยสามัญ 24 เตียง เตียงสามัญผู้ป่วยเด็ก 4 เตียง วางแผนสำหรับ NICU 2 เตียง
    1.4 แผนกห้องพิเศษ ห้องพิเศษ 24 ห้อง
2. อาคาร ฐานธฺมโม
    2.1 ชั้นที่ 1 แผนกผู้ป่วยเด็ก เตียงสามัญเด็ก 24 เตียง
    2.2 ชั้นที่ 2,3 ห้องพิเศษจำนวน 24 ห้อง
3. อาคารผู้ป่วยหญิง(วางแผน)สำหรับ
    3.1 แผนกศัลยกรรมกระดูก เตียงสามัญ 24 เตียง ห้องพิเศษ 6 ห้อง
4. อาคารผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยวิกฤต ICU 8 เตียง

นโยบาย

นโยบายผู้อำนวยการ

  1. โปร่งใสในการบริหารงาน บริหารคน และด้านการเงิน 
  2. มีความชัดเจนในการให้บริการทุกๆด้าน ทุกๆแผนก 
  3. มีความเชี่ยวในการวิชาการตามมรฐานวิชาชีพและพร้อมในการพัฒนาต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

4 Excellence 4 พันธกิจแห่งการชับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รพ.หลังสวน

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการบริการสุขภาพของชุมชนโซนใต้ที่ได้มาตรฐาน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

   1. P&P Excellence : บูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

   2. Service Excellence : การพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านการแพทย์เฉพาะทางได้มาตรฐาน

   3. People Excellence : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสอดคล้องการแพทย์เฉพาะทาง

   4. Governance Excellence : การแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านการเงินการคลัง

ค่านิยม

ประเด็นยุทธศาสตร์ค่า/นิยมองค์กร

Safety : ความปลอดภัยของผู้ป่วย และผู้ให้บริการ 
Teamwork&network : การทำงานเป็นทีมทั้งภายในและภาคีเครือข่าย 
Service Mind : การเต็มใจบริการ   ลดข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ


ค่านิยมกระทรวงสาธารณะสุข