ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร
1
นายศักดิ์สิทธิ์ มหารัตนวงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังสวน
ประธานกรรมการ
2
นายธิติชัย บุญรุ่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รองประธานกรรมการ
3
น.ส.จารุพรรณ ขุนเพชร
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4
น.ส.สุริยาพร คุณรัตนาภรณ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5
นายถนอมศักดิ์ สะนนท์
นายแพทย์ชำนาญการ
กรรมการ
6
นางวาสนา แสงสุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
7
นายจิรัฏรัฐ์ รัตนจินดา
เภสัชกรชำนาญการ
กรรมการ
8
น.ส.นนทิยา ธนพัฒน์กิตติโรจน์
ทันตแพทย์ชำนาญการ
กรรมการ
9
นางปียาพัชร นาคมิสิก
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
10
นางอวยพร พิมาน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
11
นายณาศิล สอยโว
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
กรรมการ
12
นางจันทิรา สุทธานี
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
กรรมการ
13
นายชาญชัย สุทธานี
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
กรรมการ
14
น.ส.วลัยลักษณ์ เพ็งแก้ว
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
กรรมการ
15
นายวิยานนท์ พิมล
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
กรรมการ
16
นางวันดี ธนกุลวิสิษ
โภชนาการชำนาญการ
กรรมการ
17
นางเพ็ญศรี ธรรมภักดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
18
นางวรรณา เทพอาวุธ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
19
น.ส.นารีรัตน์ สโมสร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
20
นางชลธิชา เมฆนิติ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
21
นางจีรภา นุ้ยนาพญา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
22
นางนฎานันท์ ศรีสมยศ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
23
นางหทัยรัตน์ ศิริวงศ์ตระกูล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
24
น.ส.เจนจิรา ใยลออ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ