นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ มหารัตนวงศ์

 นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 ย้ายมาจากโรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปี พ.ศ.2548
 ปัจจุบันได้ชำนาญการพิเศษเมื่อวันที่ 7 มิย.2553
การศึกษา
  - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทลัยศรีนครินทรวิโรจน์
  - วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  - อนุมัติบัตรเวชกรรมป้องกัน สาขาเวชกรรมป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
  - สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล


นายแพทย์ทรงพันธ์ เอี่ยมบุตรลบ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังสวน
ดำรงค์ตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2522 - 2543


นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังสวน
ดำรงค์ตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2543 - 2552


นายแพทย์นฤมิตร เกียรติกำจร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังสวน
ดำรงค์ตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2552 - 2557


นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ มหารัตนวงศ์
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
ดำรงค์ตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน