ระดับกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับหน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คู่มือ ฯ สำหรับหน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คู่มือ ฯ สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คู่มือ ฯ สำหรับหน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คู่มือ ฯ สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง แนวทางการใช้ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข
ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นประเด็นการกระทำผิดวินัย กรณีผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจน ใน 4 มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 คู่มือการปฏิบัติงาน ฯ ฉบับที่ 2 แก้ไขครั้งที่ 01 บังคับใช้วันที่ 14 เมษายน 2563
คู่มือการปฏิบัติงาน ฯ ฉบับที่ 1 บังคับใช้วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนวปฏิบัติการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง แนวทางการให้ประชาชน ผู้รับบริการ หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แนวทางการให้ประชาชน ผู้รับบริการ หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คู่มือการปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
คู่มือการใช้งานบริการทางห้องปฏิบัติการ
คู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ
คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการควบคุมภายใน
แนวทางปฏิบัติการเบิกเงินงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยยงานจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงาน
ข้าราชการ พรบ.ข้าราชการ พนักงานราชการ ระเบียบพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ระเบียบพนักงานกระทวงสาธารณะสุข การประเมินผลการปฏิบัติงาน พกส. ลูกจ้างประจำ ระเบียบ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวฯวันที่1ต.ค.2561 หลักเกณฑ์การปรับค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว คู่มือ / แนวทางการลางาน
ข้อแตกต่างเรื่องระเบียบสิทธิการลา หนังสือเวียนที่ สธ0208.04/ว3323 ลว.17พ.ย.2560 เรื่องวันลาสะสม ประกาศคณะกรรมการบริหารพกส.เรื่องสิทธิประโยชน์ฯลาพักผ่อนประจำปี(ฉบับที่4)พ.ศ.2560 ตัวอย่าง+พกส.+ขอลาอุปสมบท[1] ระเบียบการลาพกส. แนวปฎิบัติการลา 108 คำถามพนักงานราชการ
แนวทางการลงโทษ โดย สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ. ข้อปฏิบัติการขึ้นปฏิบัติราชการ