record_voice_overvisibilityข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
[ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทจ้างเหมา) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักจิตวิทยา ตำแหน่งวิศวกรรมเครื่องกล ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่ง
[ประกาศ] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทจ้างเหมา) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ,นักกายภาพบำบัด,นักกิจกรรมบำบัด,เภสัชกร,นักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก,นักรังสีการแพทย์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประจำห้องยา,
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทจ้างเหมา) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง พนักงงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่ง เจ้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (ประเภทจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิ
monetization_onvisibilityประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ กิโลวัตต์พีค
markunreadvisibilityข่าวสารภายใน
[ประกาศ] ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก โรงพยาบาลหลังสวน รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2567
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
assignmentvisibilityโครงการ
โครงการอบรมการเสริมสร้าง และพัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมถึง การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลหลังสวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงิน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
filter_hdrvisibilityข่าวสิ่งแวดล้อม
นโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล
นโยบายโรงพยาบาลสีเขียว (GREEN & CLEAN Hospital)
insert_linkvisibilityลิงค์ที่เกี่ยวข้อง