ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ กิโลวัตต์พีค

ประกวดราคาเช่าระบบเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2567

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567

[รายงาน]ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567

[แบบ สขร.1] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567