ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน

[ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทจ้างเหมา) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักจิตวิทยา ตำแหน่งวิศวกรรมเครื่องกล ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่ง

[ประกาศ] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทจ้างเหมา) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ,นักกายภาพบำบัด,นักกิจกรรมบำบัด,เภสัชกร,นักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก,นักรังสีการแพทย์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประจำห้องยา,

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทจ้างเหมา) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง พนักงงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่ง เจ้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (ประเภทจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิ

[รับสมัครงาน] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)ประเภทจ้างเหมา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภายบำบัด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ประเภทจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ประเภทจ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานขับรถ

[ประกาศ] ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทจ้างเหมา) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง พนักงานเปล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์